Szkolne Schronisko Młodzieżowe Góra Świętej Anny

BIP.GOV.PL      STRONA GŁÓWNA SSM

ul. Szkolna 1, 47-150 Góra Świętej Anny, tel/fax  774615473


Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej  Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Górze Św. Anny

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Górze Św. Anny zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.bip.ssm-goraswanny.pl

 • Data publikacji strony internetowej:    18.05.2015
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:      14.03.2022
 •  

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • brak podwyższonego kontrastu (czarne tło, żółte litery)
 • brak możliwości powiększenia wielkości liter na stronie
 • brak możliwości zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • brak focusu wokół elementów nawigacyjnych
 • brak część plików powstałych przed 23.09.2019r. nie jest dostępna cyfrowo.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 30.09.2020r.
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 22.01.2021r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Danuta Kupny
 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Telefon: 774615473

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Górze św. Anny
 • Adres: Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Górze Św. Anny
 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Telefon: 774615473

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Górze Św. Anny mieści się w budynku przy ulicy Szkolnej 1. Główne wejście położone jest przy kamienistej drodze i poprzedzone schodami. . Przy wejściu jest umieszczony dzwonek dla osób potrzebujących pomocy. Po przywołaniu pracownicy mają możliwość udzielenia informacji, jak również możliwość pomocy niepełnosprawnym ruchowo w wejściu do budynku.  Na parterze znajduje się pokój oraz toaleta mogące służyć osobom niepełnosprawnym. Pokoje na piętrze oraz pozostałe toalety znajdujące się wewnątrz budynku nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku Schroniska nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W recepcji jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego lub skorzystania z tłumacza online dzięki aplikacji telefonicznej online.