Deklaracja dostępności

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Górze Św. Anny zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Strona internetowa Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Górze Św. Anny

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo
  • Niektóre elementy nie mają odpowiedniego kontrastu.
Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2024-05-15.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie przeprowadzonej przez przez podmiot zewnętrzny: SEBprojekt.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt drogą e-mail: info@ssm-goraswanny.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 48 77461 5473. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

www.rpo.gov.pl

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej: 2024-05-15.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-05-15.

Skróty klawiszowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki:

  • TAB – przejście do kolejnego elementu
  • SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu
Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
  • nawigacja klawiaturą,
  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte i zielone litery),
  • możliwość powiększenia wielkości czcionki,
  • możliwość podkreślania linków,
  • możliwość przestawienia czcionki na bardziej czytelną.
Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli; opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Górze Św. Anny mieści się w budynku przy ulicy Szkolnej 1. Główne wejście położone jest przy kamienistej drodze i poprzedzone schodami. . Przy wejściu jest umieszczony dzwonek dla osób potrzebujących pomocy. Po przywołaniu pracownicy mają możliwość udzielenia informacji, jak również możliwość pomocy niepełnosprawnym ruchowo w wejściu do budynku.

Na parterze znajduje się pokój oraz toaleta mogące służyć osobom niepełnosprawnym. Pokoje na piętrze oraz pozostałe toalety znajdujące się wewnątrz budynku nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku Schroniska nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W recepcji jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego lub skorzystania z tłumacza online dzięki aplikacji telefonicznej online.