Statut

Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/43/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 19 grudnia 2018 roku

STATUT SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO W GÓRZE ŚW. ANNY

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Górze Św. Anny , zwane dalej Schroniskiem, ma swoją siedzibę w Górze Św. Anny przy ul. Szkolnej 1.

§ 2

Schronisko jest publiczną placówką oświatowo-wychowawczą.

§ 3

1. Używana w pełnym brzmieniu nazwa na pieczątkach i stemplach brzmi: Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Górze Św. Anny ul. Szkolna 1, używany czytelny skrót nazwy: SSM w Górze św. Anny.

2. Organem prowadzącym Schronisko jest Powiat Strzelecki.

3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest  Opolski Kurator Oświaty.

4. Schronisko jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

5. Budynek schroniska oznaczony jest trójkątną tablicą o wymiarach 60 cm x 60 cm x 60 cm  z napisem „Szkolne Schronisko Młodzieżowe” (duże białe litery na jasnozielonym tle). 

Rozdział 2.

Cele i zadania

§ 4

Celem działalności Schroniska jest w szczególności:

1) zapewnienie wypoczynku dzieciom i młodzieży,

2) rozwijanie zainteresowań, szczególnych uzdolnień, doskonalenie umiejętności oraz pogłębianie wiedzy,

2) kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego,

3) aktywna edukacja: turystyczna, kulturalna,  sportowa, rekreacyjna, profilaktyczna, prozdrowotna i ekologiczna,

4) kształtowanie poczucia własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu i Polski,

5) przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym,

6) współpraca ze szkołami i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi, z schroniskami, organizacjami, stowarzyszeniami, w tym Polskim Towarzystwem Schronisk Młodzieżowych(PTSM) i Międzynarodową Federacją Schronisk Młodzieżowych( IYHF).

§ 5

Do zadań Schroniska należy:

1) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży krajoznawstwa i różnych form turystyki, jako aktywnych form wypoczynku,

2) prowadzenie poradnictwa informacji krajoznawczo-turystycznej,

3) promocja Góry Św. Anny, Powiatu Strzeleckiego,  regionu i Polski,

4) zapewnienie dzieciom i młodzieży , ich opiekunom oraz pozostałym osobom korzystającym ze Schroniska tanich miejsc noclegowych,

5) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży przebywającym w Schronisku.

Rozdział 3

Organy Schroniska

§ 6

1. Schroniskiem kieruje Dyrektor Schroniska.

2. Dyrektora Schroniska  powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu Strzeleckiego.

3. Kompetencje Dyrektora Schroniska:

a) kieruje bieżącą działalnością Schroniska i zapewnia właściwą organizację pracy, sprawuje nadzór i ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy,

b) współpracuje z opiekunami grup młodzieżowych korzystających ze Schroniska stwarzając jak najlepsze warunki pobytu w Schronisku,

c) reprezentuje Schronisko na zewnątrz,

d) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Schroniska, ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie oraz gospodarowanie mieniem,

e) realizuje właściwą politykę kadrową,

f) motywuje pracowników Schroniska poprzez system nagród, w przypadku łamania regulaminu pracy wymierza kary porządkowe.

4. W Schronisku może być utworzone stanowisko kierownika oraz  inne stanowiska kierownicze za zgodą organu prowadzącego.

5. Jeżeli Schroniskiem kieruje Dyrektor niebędący  nauczycielem powołany na stanowisko przez organ prowadzący,  nadzór pedagogiczny sprawuje nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze w Schronisku.

6. W Schronisku może być utworzona Rada Pedagogiczna.

7. Działalność placówki  może być  uzupełniana świadczeniami  wolontariuszy. Zasady korzystania ze świadczeń wolontariuszy określają odrębne przepisy.

8. Opłaty za korzystanie z usług Schroniska ustala organ prowadzący na wniosek Dyrektora.

Rozdział 4

Organizacja Schroniska

§ 7

1. Schronisko jest placówką całoroczną.

2. Doba w Schronisku trwa od godz.17.00 do godz.10.00 dnia następnego.

3. Przy dokonywaniu rezerwacji decyduje kolejność zgłoszeń z uwzględnieniem pierwszeństwa dla grup młodzieżowych oraz ich opiekunów.

4. Opiekunowie zorganizowanych grup szkolnych zobowiązani są przebywać w schronisku z podopiecznymi.

5. Rezerwacje grupowe przyjmowane są w formie pisemnej.

6. Szczegółowy system rezerwacji określa regulamin rezerwacji miejsc noclegowych opracowany przez dyrektora.

7. Osoby indywidualne mogą być przyjmowane bezpośrednio, bez konieczności rezerwacji, jeżeli Schronisko dysponuje wolnymi miejscami noclegowymi.

8. W razie nieprzestrzegania regulaminu lub nieodpowiedniego zachowania się, Dyrektor schroniska jest uprawniony do usunięcia winnego ze Schroniska, a ponadto zawiadamia o tym właściwą jednostkę (szkołę, organizację, zakład pracy). 

9. Dyrektor schroniska jest obowiązany udostępnić osobie korzystającej ze schroniska  na jej życzenie – książkę życzeń i zażaleń. 

§ 8

Szczegółowe zasady organizacji i sposób korzystania z usług Schroniska określa opracowany przez Dyrektora regulamin schroniska.

§ 9

Szczegółową organizację Schroniska w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny placówki opracowany przez Dyrektora, zatwierdzony przez organ prowadzący.

Rozdział 5

Pracownicy Schroniska

§ 10

W schronisku mogą być zatrudnieni:

– nauczyciele,

– pracownicy administracji,

– pracownicy obsługi.

§ 11

Do zadań nauczycieli należy :

1) organizowanie pobytu dzieci i młodzieży,

2) przygotowanie i prowadzenie zajęć ze zorganizowanymi grupami,

3) opieka nad zorganizowanymi grupami,

4)  systematyczne doskonalenie warsztatu pracy,

5) współpraca ze szkołami i placówkami oświatowymi w zakresie promocji Schroniska,

6)  pozyskiwanie wiadomości i przekazywanie informacji o imprezach kulturalnych w regionie,

7)  prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,

8)  wykonywanie innych poleceń dyrektora.

§ 12

Do zadań pracowników administracji należy:

1)  prowadzenie spraw kadrowo-płacowych,

2)  prowadzenie spraw finansowo-księgowych,

3)  prowadzenie sprawozdawczości z działalności Schroniska,

4)  przyjmowanie i rejestrowanie osób korzystających ze Schroniska,

5)  prowadzenie spraw kancelaryjnych,

6)  nadzór nad majątkiem Schroniska,

7)  wykonywanie innych poleceń dyrektora.

§ 13

Do zadań pracowników obsługi należy:

1)  dbanie o czystość  i porządek zgodnie z zakresem czynności,

2)  konserwacja sprzętu  i wykonywanie drobnych napraw,

3)  zgłaszanie do przełożonych zauważonych zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa,

4)  wykonywanie innych poleceń Dyrektora.

§ 14

Wszyscy pracownicy zobowiązani są do:

1)  przestrzeganie regulaminu pracy Schroniska,

2)  rzetelnego wywiązywania się z powierzonych obowiązków,

3)  przestrzegania niniejszego statutu oraz wewnętrznych regulacji,

4)  tworzenia miłej atmosfery w Schronisku, udzielania pomocy i niezbędnych informacji, życzliwego traktowania osób przebywających w Schronisku,

5) dbałości o mienie Schroniska i niezwłoczne powiadamianie zwierzchnika o zaistniałych nieprawidłowościach,

6)  utrzymywania wzorowej czystości na swoim stanowisku pracy,

7)  przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.

§ 15

Szczegółowy zakres obowiązków określają zakresy czynności pracowników.

Rozdział 6

Prawa i obowiązki przebywających w Schronisku

§ 16

Dzieci i młodzież przebywające w Schronisku mają prawo do:

1) warunków pobytu w schronisku zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej oraz ochronę i poszanowanie  ich godności, równości i zasad tolerancji,

2)  korzystania z pomieszczeń schroniska, sprzętów, urządzeń rekreacyjno-sportowych  w obecności opiekuna wycieczki,

3)  dostępu do informacji kulturalno-turystycznej, a także do pomocy ze strony pracowników w zakresie zadań schroniska,

4)  życzliwego podmiotowego traktowania, przez wszystkich pracowników schroniska i innych turystów korzystających z usług schroniska,

5)  swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących oczekiwań, oraz oferty schroniska, jeśli nie naruszają tym dobra innych osób. 

§17

 Obowiązkiem przebywających w schronisku w tym dzieci i młodzieży jest:

1)  przestrzeganie zasad współżycia społecznego, szanowanie przekonań i poglądów innych ludzi, dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych; przestrzeganie reguł BHP i P-poż.

2)  kulturalne zachowanie się w Schronisku i poza nim, dbanie o piękno mowy ojczystej, przeciwstawianie się objawom brutalności i wulgarności,

3) respektowanie Regulaminu Schroniska, podporządkowanie się zaleceniom pracowników   i zarządzeniom dyrektora,

4)  troszczenie się o mienie i estetyczny wygląd schroniska, utrzymanie porządku i czystości   na terenie pomieszczeń, w przypadku wyrządzenia szkody naprawienie lub pokrycie kosztów   jej naprawy,

5) uiszczenie opłat przewidzianych za pobyt w Schronisku zgodnie z cennikiem. 

§ 18

1. Schronisko nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe oraz środki finansowe pozostawione w pokoju lub na terenie Schroniska, chyba, że zostaną oddane do depozytu Schroniska.

2.Schronisko nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie pojazdów pozostawionych przed Schroniskiem, należących do osób lub grup zorganizowanych korzystających z usług schroniska.

§ 19

W schronisku obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych, używania narkotyków i innych środków odurzających.

§ 20

W przypadku naruszenia praw dzieci i młodzieży oraz innych osób przebywających w Schronisku obowiązuje następujący tryb składania skarg:

1) w razie naruszenia praw przez pracowników schroniska, osoba której prawa naruszono lub jej prawny opiekun składa skargę dyrektorowi Schroniska ustnie do protokołu lub na piśmie,

2) w razie naruszenia prawa przez dyrektora skargę należy złożyć na piśmie do Rady Powiatu w Strzelcach Opolskich,

3) dzieci i młodzież oraz inne osoby przebywające w schronisku swoje uwagi, wnioski lub  zażalenia i skargi mogą zgłaszać dyżurującemu pracownikowi recepcji lub dokonać wpisu do książki skarg i zażaleń,

4) terminy załatwienia skarg regulują przepisy Kodeksu Postępowania  Administracyjnego.

§ 21

W miejscu ogólnodostępnym w Schronisku umieszczone są :

1) ekspozycje i materiały informacyjne o regionie,

2) informacja turystyczna , wykaz niezbędnych numerów telefonów, informacja o rozkładzie jazdy komunikacji publicznej , a także informacja o lokalizacji obiektów kulturalnych i sportowych,

3) statut, regulamin Schroniska, cennik opłat za korzystanie z usług Schroniska oraz książka  życzeń i zażaleń.

Rozdział  7

Postanowienia końcowe

§ 22

1. Statut uchwalany jest przez Radę Powiatu Strzeleckiego, a wnioski w sprawie zmian w statucie składa Dyrektor Schroniska.

2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Statucie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.