Raport o stanie zapewnienia dostępności 2021

Utworzono: piątek, 26, marzec 2021 19:51 Poprawiono: piątek, 26, marzec 2021 21:11 ssm Odsłony: 979

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Nazwa i adres podmiotu publicznego

Szkolne Schronisko Młodzieżowe

Numer identyfikacyjny

REGON 00000531614981

Stan w dniu 01.01.2021 r.

Termin przekazania: do 31.03.2021 r.

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu

szkolneschronisko@wp.pl

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz

szkolneschronisko@wp.pl

Telefon kontaktowy

774615473

Data

2021-03-24

Miejscowość

Góra Św. Anny

Lokalizacja siedziby podmiotu

Województwo

WOJ. OPOLSKIE

Powiat

Powiat strzelecki

Gmina

Leśnica (obszar wiejski)

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:

[ X ] 2) wojewody

Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:

1

1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ?

[ X ] NIE

2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych?

[ X ] NIE

3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?

[ X ] TAK

4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego?

[ X ] TAK

5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób?

[ X ] TAK

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej

W Schronisku zapewnione są wolne od barier poziome przestrzenie komunikacyjne. Na parterze znajduje się pokój oraz toaleta mogące służyć osobom niepełnosprawnym. Pokoje na piętrz oraz pozostałe toalety znajdujące się wewnątrz budynku nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Schronisko spełnia wszystkie przepisy ppoż. Zapewnione są odpowiednie warunki ewakuacji umożliwiające szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrożonej lub objętej pożarem. Zastosowano techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego (dostateczna ilość wyjść ewakuacyjnych) oraz urządzenia zapobiegające zadymieniu. W Schronisku zainstalowano oświetlenie awaryjne w pomieszczeniach i na drogach ewakuacyjnych. Zapewniono możliwość rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych. Umieszczenie pokoju na parterze dla osób ze szczególnymi potrzebami w razie potrzeby ułatwi ewakuację. W schronisku jest zapewniony dostęp do wizualnego rozkładu pomieszczeń.

Dział 2. Dostępność cyfrowa

1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

Liczba stron:                              2

Liczba aplikacji:                         0

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

ID a11y-url                                  www.ssm-goraswanny.pl

ID a11y-status                              [ X ] Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie            2020-09-30

ID a11y-url                                  bip.ssm-goraswanny.pl 

ID a11y-status                             [ X ] Częściowo zgodna 

ID a11y-data-sporzadzenie            2020-09-30

2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności

Liczba stron:                                0

Liczba aplikacji:                           0

Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

brak podwyższonego kontrastu (czarne tło, żółte litery)

brak możliwości powiększenia wielkości liter na stronie brak możliwości zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami

brak focusu wokół elementów nawigacyjnych

brak część plików powstałych przed 23.09.2019r. nie jest dostępna cyfrowo.

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

a. Kontakt telefoniczny                                                                                                                [ X ] TAK

b. Kontakt korespondencyjny                                                                                                          [ X ] TAK

c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości

SMS, MMS lub komunikatorów internetowych                                                                            [ X ] TAK

d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów 

internetowych                                                                                                                              [ X ] NIE                                                             

e. Przesyłanie faksów                                                                                                                   [ X ] TAK

f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub                                              

aplikacje (tłumaczenie online)                                                                                                     [X ] TAK

g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty                                                            [ X ] TAK

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” – prosimy określić w jakim czasie od                                                                                                                                                                                                                     zgłoszenia potrzeby podmiot zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka                                                                                                                                                                                                                       migowego:                                                                                                                                      [ X ] w ciągu 2-3 dni roboczych

 h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)                                                 [ X ] NIE

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?

[ X ] NIE

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:

2

3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:

a. tekstu odczytywalnego maszynowo?

[ X ] TAK

b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?

[ X ] NIE

c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?

[ X ] NIE

4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?

[ X ] NIE

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?

[ X ] NIE

2.Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?

[ X ] NIE

3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu?

[ X ] NIE

4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?       

[ X ] NIE